CATALOGUES MITSUBISHI PAJERO / SHOGUN 2000 – 2018

1. MITSUBISHI PAJERO / MONTERO / SHOGUN 2000 / 2006

MTP39000 MTP39001 MTP39002 MTP39003
MTP39004 MTP39005 MTP39007 MTP39008
MTP39006 MTP39009 MTP39010

MTP39000-01, MITSUBISHI PAJERO, 02/2000, INT ENG, ref : E30 C118 5, 46 pages, format A4
MTP39000-02, MITSUBISHI PAJERO, 03/2000, I, ref : 01IT 200048 130, 46 pages, format A4
MTP39000-03, MITSUBISHI PAJERO, 03/2000, IRL, ref : 01IE 200048 12.2, 46 pages, format A4
MTP39000-04, MITSUBISHI PAJERO, 03/2000, CH DEU, ref : 01CHD 200048 8.5, 46 pages, format A4
MTP39000-05, MITSUBISHI PAJERO, 03/2000, A, ref : 01AT 200048 23.3, 46 pages, format A4
MTP39000-06, MITSUBISHI PAJERO, 03/2000, F, ref : 01FR 200048 28.64, 46 pages, format A4
MTP39000-07, MITSUBISHI PAJERO, 04/2000, B FRA, ref : 01BF 200048 8.7, 46 pages, format A4
MTP39000-08, MITSUBISHI PAJERO, 06/2000, F, ref : 01FR 200637 72, 46 pages, format A4
MTP39000-09, MITSUBISHI PAJERO, 06/2000, NL, ref : 01NL 200653 12, 46 pages, format A4
MTP39000-10, MITSUBISHI PAJERO, 05/2001, I, ref : 01IT 210516 15, 46 pages, format A4

MTP39001-01, MITSUBISHI SHOGUN, 04/2000, GB, 10 pages, format 2/3 A4

MTP39002-01, MITSUBISHI PAJERO, 05/2000, D, ref : 5/2000 DH, 28 pages, format A4
MTP39002-02, MITSUBISHI PAJERO, 11/2000, D, ref : 11/2000 DH, 28 pages, format A4
MTP39002-03, MITSUBISHI PAJERO, 09/2001, D, ref : 9/2001 DH, 28 pages, format A4

MTP39003-01, MITSUBISHI SHOGUN, 01/2001, GB, ref : SHOG5201, 36 pages, format 1,1 A4
MTP39003-02, MITSUBISHI SHOGUN, 08/2001, GB, ref : SHOG5301, 36 pages, format 1,1 A4

MTP39004-01, MITSUBISHI PAJERO, 10/2001, F, ref : 02FR 210697 55.5, 42 pages, format A4
MTP39004-02, MITSUBISHI PAJERO, 10/2001, CH FRA/ITA, ref : 02CHFI 210697 2.7, 42 pages, format A4
MTP39004-03, MITSUBISHI PAJERO, 10/2001, CH DEU, ref : 02CHD 210697 6.3, 42 pages, format A4
MTP39004-04, MITSUBISHI PAJERO, 10/2001, B FRA, ref : 02BF 210697 10.05, 42 pages, format A4
MTP39004-05, MITSUBISHI PAJERO, 10/2001, B NED, ref : 02BV 210697 10.05, 42 pages, format A4
MTP39004-06, MITSUBISHI PAJERO, 10/2001, I, ref : 02IT 210697 50, 42 pages, format A4

MTP39005-01, MITSUBISHI SHOGUN, 01/2002, GB, ref : SHOG5002, 26 pages, format 1,1 A4
MTP39005-02, MITSUBISHI SHOGUN, 02/2003, GB, ref : SHOG5003, 26 pages, format 1,1 A4

MTP39007-01, MITSUBISHI PAJERO, 02/2003, D, ref : 2/2003 BE, 6 pages, format A4

MTP39008-01, MITSUBISHI PAJERO, 03/2003, CH FRA, ref : 03FRE-CH 221268 1, 22 pages, format A4
MTP39008-02, MITSUBISHI PAJERO, 03/2003, CH ITA, ref : 03ITA-CH 221268 0.5, 22 pages, format A4

MTP39006-01, MITSUBISHI PAJERO, 04/2003, D, ref : 4/2003 BE, 22 pages, format A4

MTP39009-01, MITSUBISHI PAJERO, 09/2003, F, ref : 04 FRE-FR 230648, 28 pages, format A4
MTP39009-02, MITSUBISHI PAJERO, 09/2003, B NED, ref : 04 DUT-BE 230648, 28 pages, format A4

MTP39010-02, MITSUBISHI SHOGUN, 11/2005, GB, ref : SHOG5006, 36 pages, format A4


2. MITSUBISHI PAJERO / MONTERO / SHOGUN 2000 / 2006 Modèles spéciaux

MTP39100 MTP39101 MTP39102 MTP39103
MTP39104 MTP39105 MTP39106 MTP39107
MTP39112 MTP39108 MTP39109 MTP39110

MTP39100-01, MITSUBISHI GRAND PAJERO CLASSIC, 2005, CH FRA, 2 pages, format 1/2 A4

MTP39101-01, MITSUBISHI GRAND PAJERO CLASSIC, 06/2006, CH FRA, 6 pages, format A4
MTP39101-02, MITSUBISHI GRAND PAJERO CLASSIC, 06/2006, CH DEU, 6 pages, format A4
MTP39101-03, MITSUBISHI GRAND PAJERO CLASSIC, 06/2006, CH ITA, 6 pages, format A4

MTP39102-01, MITSUBISHI SHOGUN COMMERCIAL, 06/2001, GB, ref : SHOG5121, 4 pages, format A4

MTP39103-01, MITSUBISHI PAJERO / SPORT / L200 DAKAR, 2004, B FRA, 8 pages, format A4

MTP39104-01, MITSUBISHI PAJERO DAKAR, 12/2004, D, 12 pages, format A4
MTP39104-02, MITSUBISHI PAJERO DAKAR EDITION, 06/2005, CH FRA, ref : 06 CHE FR 313927, 12 pages, format A4

MTP39105-01, MITSUBISHI PAJERO DAKAR POWER EDITION, 06/2006, I, 2 pages, format A4

MTP39106-01, MITSUBISHI PAJERO EDITION 20, 08/2003, D, ref : 8/2003, 6 pages, format A4

MTP39107-01, MITSUBISHI SHOGUN FIELD, 03/2003, GB, ref : SHOG5503, 8 pages, format 3/4 A4

MTP39112-01, MITSUBISHI PAJERO PARIS, 2004, B FRA, 2 pages, format A4

MTP39108-01, MITSUBISHI PAJERO VAN, 2002, NL, ref : ABPAJ02, 16 pages, format A4

MTP39109-01, MITSUBISHI PAJERO VAN, 2005, NL, ref : ABPAJ005, 16 pages, format A4

MTP39110-01, MITSUBISHI PAJERO XSTORM, 08/2004, F, ref : ABPAJ005, 16 pages, format A4

MTP39111

MTP39111-01, MITSUBISHI SHOGUN WARRIOR, 03/2003, GB, ref : SHOG5603, 8 pages, format 3/4 A4


3. MITSUBISHI MONTERO 2001 – 2007

MTP39200

MTP39200-01, MITSUBISHI MONTERO 2001, 2000, USA, ref : MMSA MTOPRE00559, 8 pages, format A4


4. MITSUBISHI PAJERO / MONTERO / SHOGUN 2007 – 2018

MTP49000 MTP49001 MTP49002 MTP49003
MTP49004 MTP41000 MTP41001 MTP41002
MTP41005 MTP41003 MTP41004 MTP41006

MTP49000-01, MITSUBISHI PAJERO, 11/2006, D, 8 pages, format A4

MTP49001-01, MITSUBISHI PAJERO, 2007, INT ENG, 8 pages, format A4
MTP49001-02, MITSUBISHI PAJERO, 2007, F, 8 pages, format A4
MTP49001-03, MITSUBISHI PAJERO, 03/2010, F, 8 pages, format A4

MTP49002-01, MITSUBISHI PAJERO, 11/2006, I, ref : 07 ITA 000316, 32 pages, format A4
MTP49002-03, MITSUBISHI PAJERO, 11/2007, F, ref : 08 FRA 6000673, 32 pages, format A4
MTP49002-02, MITSUBISHI PAJERO, 02/2008, CH FRA, ref : 08 CHE FR 6000673, 32 pages, format A4
MTP49002-04, MITSUBISHI PAJERO, 12/2008, CH FRA, ref : 09 CHE FR 600116, 32 pages, format A4
MTP49002-05, MITSUBISHI PAJERO, 12/2008, CH DEU, ref : 09 CHE GE 600116, 32 pages, format A4
MTP49002-06, MITSUBISHI PAJERO, 12/2008, CH ITA, ref : 09 CHE IT 600116, 32 pages, format A4
MTP49002-07, MITSUBISHI PAJERO, 03/2010, CH FRA, ref : 10 CHE FR 395299, 32 pages, format A4
MTP49002-08, MITSUBISHI PAJERO, 03/2010, CH DEU, ref : 10 CHE GE 395299, 32 pages, format A4
MTP49002-09, MITSUBISHI PAJERO, 03/2010, CH ITA, ref : 10 CHE IT 395299, 32 pages, format A4

MTP49003-01, MITSUBISHI PAJERO, 12/2006, INT ENG, 52 pages, format A4

MTP49004-01, MITSUBISHI SHOGUN, 01/2007, GB, ref : SHOG5007, 36 pages, format A4

MTP41000-01, MITSUBISHI SHOGUN, 02/2010, GB, ref : SHOG5010, 28 pages, format A4

MTP41001-01, MITSUBISHI SHOGUN, 11/2010, GB, ref : SHOG5011, 28 pages, format A4

MTP41002-01, MITSUBISHI PAJERO, 01/2011, F, ref : 11 FRA 400968, 24 pages, format A4
MTP41002-02, MITSUBISHI PAJERO, 02/2011, CH FRA, ref : 10 CHE FR 400968, 24 pages, format A4
MTP41002-03, MITSUBISHI PAJERO, 02/2011, CH DEU, ref : 10 CHE FR 400968, 24 pages, format A4
MTP41002-04, MITSUBISHI PAJERO, 02/2011, CH FRA, ref : 10 CHE FR 400968, 24 pages, format A4

MTP41005-01, MITSUBISHI PAJERO, 10/2011, AUS, ref : PAJ1109 MIT4231, 16 pages, format A4

MTP41003-01, MITSUBISHI PAJERO, 03/2012, F, ref : 12 FRA 407247, 24 pages, format A4
MTP41003-02, MITSUBISHI PAJERO, 09/2013, F, ref : 13 FRA 407247, 24 pages, format A4

MTP41004-01, MITSUBISHI PAJERO, 01/2013, CH FRA, ref : 13 CHE FR 415153, 24 pages, format A4

MTP41006-01, MITSUBISHI PAJERO, 03/2014, F, 16 pages, format 3/4 A4

MTP41007 MTP41008 MTP41009 MTP41010
MTP41011 MTP41012 MTP41013 MTP41014
MTP41015 MTP41018 MTP41016 MTP41017

MTP41007-01, MITSUBISHI PAJERO, 04/2014, CH FRA, ref : 14 CHE FR 423123, 24 pages, format A4

MTP41008-01, MITSUBISHI PAJERO, 08/2014, F, 16 pages, format 3/4 A4

MTP41009-01, MITSUBISHI PAJERO, 10/2014, CH FRA, ref : 15 CHE FR 140097, 24 pages, format A4
MTP41009-02, MITSUBISHI PAJERO, 10/2014, CH ITA, ref : 15 CHE IT 140099, 24 pages, format A4
MTP41009-03, MITSUBISHI PAJERO, 10/2014, I, ref : 15 ITA 1459 14, 24 pages, format A4
MTP41009-04, MITSUBISHI PAJERO, 12/2014, A, ref : 15 AUT 140153, 24 pages, format A4

MTP41010-01, MITSUBISHI PAJERO, 07/2015, D, ref : P 570715, 20 pages, format A4

MTP41011-01, MITSUBISHI PAJERO, 10/2015, F, 16 pages, format 3/4 A4

MTP41012-01, MITSUBISHI PAJERO, 2016, CH FRA, 2 pages, format 1/2 A4

MTP41013-01, MITSUBISHI PAJERO, 01/2016, B FRA, 24 pages, format A4

MTP41014-01, MITSUBISHI PAJERO, 01/2016, CH FRA, ref : 10 CHE FR 150476, 24 pages, format A4
MTP41014-02, MITSUBISHI PAJERO, 01/2016, CH ITA, ref : 10 CHE IT 150477, 24 pages, format A4
MTP41014-03, MITSUBISHI PAJERO, 02/2016, I, ref : 16 ITA 160017, 24 pages, format A4
MTP41014-04, MITSUBISHI PAJERO, 07/2017, CH FRA, ref : 10 CHE FR 150476, 24 pages, format A4

MTP41015-01, MITSUBISHI SHOGUN, 01/2017, GB, ref : SHOG5017, 36 pages, format A4

MTP41018-01, MITSUBISHI SHOGUN, 04/2017, I, 24 pages, format A4
MTP41018-02, MITSUBISHI SHOGUN, 04/2017, A, ref : 17 AUT 170138, 24 pages, format A4

MTP41016-01, MITSUBISHI PAJERO, 06/2017, I, 8 pages, format 1/2 A4

MTP41017-01, MITSUBISHI PAJERO, 03/2018, F, 16 pages, format 3/4 A4


5. MITSUBISHI PAJERO / MONTERO / SHOGUN Modèles spéciaux 2007 – 2018

MTP41101 MTP41102 MTP41103 MTP49100
MTP49101 MTP49102 MTP41104 MTP41100

MTP41101-01, MITSUBISHI PAJERO 30TH ANNIVERSARY, 2012, B FRA, 4 pages, format A4

MTP41102-01, MITSUBISHI PAJERO DIAMANT EDITION, 08/2015, D, ref : P 57S0815, 6 pages, format A4

MTP41103-01, MITSUBISHI PAJERO EDITION 30, 10/2013, D, ref : P 57S1013, 4 pages, format A4

MTP49100-01, MITSUBISHI PAJERO INFORM, 2008, CH FRA, 2 pages, format A4
MTP49100-02, MITSUBISHI PAJERO INFORM, 2008, CH DEU, 2 pages, format A4
MTP49100-03, MITSUBISHI PAJERO INFORM, 2008, CH ITA, 2 pages, format A4

MTP49101-01, MITSUBISHI PAJERO INFORM 200 CH, 03/2009, CH FRA, 2 pages, format A4
MTP49101-02, MITSUBISHI PAJERO INFORM 200 CH, 03/2009, CH DEU, 2 pages, format A4
MTP49101-03, MITSUBISHI PAJERO INFORM 200 CH, 03/2009, CH ITA, 2 pages, format A4

MTP49102-01, MITSUBISHI PAJERO LIMITED EDITION, 12/2008, D, ref : P57S1208, 8 pages, format A4

MTP41104-01, MITSUBISHI PAJERO SUV STAR, 03/2016, D, ref : P57S0316, 6 pages, format A4

MTP41100-01, MITSUBISHI PAJERO SWISS PROFESSIONAL, 01/2010, CH FRA, 2 pages, format A4