CATALOGUES MITSUBISHI PAJERO SPORT SHOGUN MONTERO

1. MITSUBISHI PAJERO / SHOGUN / MONTERO SPORT 1999 – 2007

MTPS9000 MTPS9001 MTPS9013 MTPS9002
MTPS9003 MTPS9004 MTPS9005 MTPS9006
MTPS9007 MTPS9008 MTPS9009 MTPS9010

MTPS9000-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 09/1998, F, ref : P459FRA 181552 26, 24 pages, format A4
MTPS9000-02, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 09/1998, INT ENG, ref : P459IEN 181551 4, 24 pages, format A4
MTPS9000-03, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 09/1998, A, ref : P459AUT GE 182180 5, 24 pages, format A4
MTPS9000-04, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 03/1999, I, ref : P459ITA 193497 50, 24 pages, format A4
MTPS9000-05, MITSUBISHI MONTERO SPORT, 06/1999, E, ref : ESP 194230 5, 24 pages, format A4

MTPS9001-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 04/1999, D, ref : 4/99 EK, 16 pages, format A4

MTPS9013-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 12/1999, F, 4 pages, format A4

MTPS9002-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 09/2000, D, ref : 9/2000 EK, 16 pages, format A4

MTPS9003-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 12/1999, A, ref : AUT GE 195058 12.6, 20 pages, format A4
MTPS9003-02, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 04/2000, I, ref : ITA 206045 15, 20 pages, format A4
MTPS9003-03, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 04/2000, CH DEU, ref : CHE GE 206130 5, 20 pages, format A4

MTPS9004-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 08/2000, CH FRA, ref : CHE FR 206608 4.2, 20 pages, format A4
MTPS9004-02, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 08/2000, P, ref : PRT 206598 30, 20 pages, format A4
MTPS9004-03, MITSUBISHI MONTERO SPORT, 08/2000, E, ref : ESP 206586 42, 20 pages, format A4
MTPS9004-04, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 08/2000, IRL, ref : IRL 206592 10, 20 pages, format A4
MTPS9004-05, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 09/2000, F, ref : FRA 206620 18.8, 20 pages, format A4
MTPS9004-06, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 10/2000, B FRA, ref : BEL FR 206590 4.6, 20 pages, format A4
MTPS9004-07, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 11/2000, ISL, ref : ICE 206596 2.5, 20 pages, format A4

MTPS9005-01, MITSUBISHI SHOGUN SPORT, 02/2001, GB, ref : SPOR5001, 24 pages, format 1,1 A4

MTPS9006-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 09/2001, CH DEU, ref : CHE GE 211054 9.1, 20 pages, format A4
MTPS9006-02, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 09/2001, F, ref : FRA 211034 9, 20 pages, format A4
MTPS9006-03, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 09/2001, P, ref : PRT 211046 20, 20 pages, format A4
MTPS9006-04, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 10/2001, CH FRA/ITA, ref : CHE FR IT 211056 3.9, 20 pages, format A4
MTPS9006-05, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 10/2001, I, ref : ITA 211042 24, 20 pages, format A4
MTPS9006-06, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 08/2002, F, ref : FRA 220850 12.5, 20 pages, format A4
MTPS9006-07, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 09/2002, CH FRA/ITA, ref : CHE FR IT 220957 3.3, 20 pages, format A4

MTPS9007-01, MITSUBISHI SHOGUN SPORT, 01/2002, GB, ref : SPOR5002, 24 pages, format 1,1 A4

MTPS9008-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 06/2002, D, ref : 6/2002 DH, 8 pages, format A4

MTPS9009-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 04/2003, D, ref : 4/2003 DH, 18 pages, format A4

MTPS9010-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 11/2003, I, ref : 03 ITA 230942, 20 pages, format A4

MTPS9011 MTPS9012

MTPS9011-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 09/2004, INT ENG, ref : 05 ENG IN 247412, 24 pages, format A4

MTPS9012-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 08/2005, CH FRA, ref : 06 CHE FR 313925, 24 pages, format A4
MTPS9012-02, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 08/2005, CH DEU, ref : 06 CHE GE 313925, 24 pages, format A4


2. MITSUBISHI PAJERO / SHOGUN / MONTERO SPORT Modèles spéciaux  1999 – 2007

MTPS9100 MTPS9101 MTPS9102 MTPS9103
MTPS9104 MTPS9105

MTPS9100-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT INTENSE DAKAR, 07/2006, NL, 2 pages, format A4

MTPS9101-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT LIBERTY, 08/2003, D, ref : 8/2003, 6 pages, format A4

MTPS9102-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT VAN, 2002, NL, ref : CAM00016, 4 pages, format A4

MTPS9103-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT XSTORM, 08/2004, F, 4 pages, format A4

MTPS9104-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT WARRIOR, 2003, NL, ref : CAM00026, 2 pages, format A4

MTPS9105-01, MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR, 03/2003, GB, ref : SPOR5503, 8 pages, format 3/4 A4


3. MITSUBISHI PAJERO / SHOGUN / MONTERO SPORT Exotiques 1999 – 2007

MTPSX001

MTPSX001-01, MITSUBISHI CHALLENGER, 08/1998, AUS, 8 pages, format 1,2 A4


4. MITSUBISHI MONTERO SPORT USA 1999 – 2007

MTPS9200 MTPS9201 MTPS9202 MTPS9203
MTPS9204 MTPS9205

MTPS9200-01, MITSUBISHI MONTERO SPORT 1997, 1996, USA, ref : MMSA ADV 97608, 2 pages, format A4

MTPS9201-01, MITSUBISHI MONTERO SPORT 1997, 1996, USA, ref : MMSA ADV 97507, 16 pages, format A4

MTPS9202-01, MITSUBISHI MONTERO SPORT 1998, 1997, USA, ref : MMSA ADV 98507, 28 pages, format 1,3 A4

MTPS9203-01, MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999, 1998, USA, ref : MMSA ADV 99507, 18 pages, format 1,3 A4

MTPS9204-01, MITSUBISHI MONTERO SPORT 2000, 1999, USA, ref : MMSA ADV 00502, 26 pages, format 1,1 A4

MTPS9205-01, MITSUBISHI MONTERO SPORT 2001 3.5 XS, 2000, USA, ref : NATLMISC 01 007, 2 pages, format A4


5. MITSUBISHI PAJERO SPORT / CHALLENGER Exotiques 2008 – 2016

MTPS1200 MTPS1201

MTPS1200-01, MITSUBISHI CHALLENGER, 10/2011, AUS, ref : CHA1109 MIT4226, 16 pages, format A4

MTPS1201-01, MITSUBISHI PAJERO SPORT, 03/2014, RUS, 8 pages, format A4


6. MITSUBISHI PAJERO SPORT / SHOGUN SPORT 2017 – …

MTPS1300

MTPS1300-01, MITSUBISHI SHOGUN SPORT, 05/2018, GB, ref : SPORT5017, 32 pages, format A4