CATALOGUES MITSUBISHI ASX / RVR 2010 – …

1. MITSUBISHI ASX 2010 – …

MTAS1000 MTAS1001 MTAS1002 MTAS1003
MTAS1004 MTAS1005 MTAS1006 MTAS1007
MTAS1009 MTAS1010 MTAS1011 MTAS1012

MTAS1000-01, MITSUBISHI ASX, 2010, F, 8 pages, format 1/2 A4

MTAS1001-01, MITSUBISHI ASX, 2010, I, 6 pages, format 1/2 A4

MTAS1002-01, MITSUBISHI ASX, 04/2010, CH FRA, 4 pages, format A4

MTAS1003-01, MITSUBISHI ASX, 06/2010, CH FRA, ref : 10 CHE FR 398687, 28 pages, format A4
MTAS1003-02, MITSUBISHI ASX, 07/2010, F, ref : 10 FRA 398687, 28 pages, format A4
MTAS1003-03, MITSUBISHI ASX, 09/2010, F, ref : 10 FRA 398687, 28 pages, format A4

MTAS1004-01, MITSUBISHI ASX, 01/2012, CH FRA, ref : 12 CHE FR 408827, 28 pages, format A4
MTAS1004-02, MITSUBISHI ASX, 09/2013, F, ref : 12 FRA 408827, 28 pages, format A4

MTAS1005-01, MITSUBISHI ASX, 02/2012, GB, ref : ASX05012, 24 pages, format A4

MTAS1006-01, MITSUBISHI ASX, 01/2013, CH FRA, ref : 13 CHE FR 414406, 28 pages, format A4

MTAS1007-01, MITSUBISHI ASX, 02/2013, F, ref : 13 FRA 408827, 28 pages, format A4

MTAS1009-01, MITSUBISHI ASX, 2014, CN, 4 pages, format A4

MTAS1010-01, MITSUBISHI ASX, 03/2014, F, ref : ASX MY14, 20 pages, format 3/4 A4

MTAS1011-01, MITSUBISHI ASX, 03/2014, D, ref : P 590314, 28 pages, format A4

MTAS1012-01, MITSUBISHI ASX, 07/2014, F, 20 pages, format 3/4 A4

MTAS1013 MTAS1014 MTAS1015 MTAS1016
MTAS1017 MTAS1018 MTAS1019 MTAS1020
MTAS1021 MTAS1022 MTAS1008 MTAS1023

MTAS1013-01, MITSUBISHI ASX, 10/2014, CH FRA, ref : 15 CHE FR 140074, 20 pages, format A4

MTAS1014-01, MITSUBISHI ASX, 04/2015, NL, ref : BASX01501, 28 pages, format A4

MTAS1015-01, MITSUBISHI ASX, 07/2015, D, ref : P 590715, 28 pages, format A4

MTAS1016-01, MITSUBISHI ASX, 08/2015, CH FRA, ref : 15.5 CHE FR 150208, 28 pages, format A4
MTAS1016-02, MITSUBISHI ASX, 08/2015, CH ITA, ref : 15.5 CHE IT 150207, 28 pages, format A4

MTAS1017-01, MITSUBISHI ASX, 10/2015, F, 20 pages, format 3/4 A4

MTAS1018-01, MITSUBISHI ASX, 03/2016, AUS, ref : ASX0316 MIT1236, 16 pages, format A4

MTAS1019-01, MITSUBISHI ASX, 2017, CH FRA, 10 pages, format 3/4 A4
MTAS1019-02, MITSUBISHI ASX, 2017, CH ITA, 10 pages, format 3/4 A4

MTAS1020-01, MITSUBISHI ASX, 2017, I, 24 pages, format A4

MTAS1021-01, MITSUBISHI ASX, 01/2017, CH FRA, 4 pages, format A4
MTAS1021-02, MITSUBISHI ASX, 01/2017, CH ITA, 4 pages, format A4
MTAS1021-03, MITSUBISHI ASX, 07/2017, CH FRA, 4 pages, format A4

MTAS1022-01, MITSUBISHI ASX, 02/2017, GB, ref : ASX05117, 32 pages, format A4

MTAS1008-01, MITSUBISHI RVR, 02/2017, J, ref : 3SXVA2A172 70 17 02, 28 pages, format A4

MTAS1023-01, MITSUBISHI ASX, 04/2017, CH FRA, ref : 17 CH FR 170142, 24 pages, format A4
MTAS1023-02, MITSUBISHI ASX, 04/2017, CH ITA, ref : 17 CH FR 170143, 24 pages, format A4

MTAS1024 MTAS1025

MTAS1024-01, MITSUBISHI ASX, 11/2017, B FRA, ref : CATASX18FR, 24 pages, format A4

MTAS1025-01, MITSUBISHI ASX, 03/2018, F, 20 pages, format 3/4 A4


2. MITSUBISHI ASX 2010 – … Modèles spéciaux

MTAS1100 MTAS1101 MTAS1103 MTAS1102
MTAS1104 MTAS1105 MTAS1106 MTAS1107
MTAS1108 MTAS1109 MTAS1110 MTAS1111

MTAS1100-01, MITSUBISHI ASX AUTOMATIQUE, 2014, F, 2 pages, format A4

MTAS1101-01, MITSUBISHI ASX AUTOMATIQUE, 07/2013, CH FRA, 4 pages, format A4
MTAS1101-02, MITSUBISHI ASX AUTOMATIQUE, 06/2014, CH FRA, 2 pages, format A4

MTAS1103-01, MITSUBISHI ASX CELEBRATION 300K, 03/2015, CH FRA, 2 pages, format A4
MTAS1103-02, MITSUBISHI ASX CELEBRATION 300K, 03/2015, CH ITA, 2 pages, format A4

MTAS1102-01, MITSUBISHI ASX CITY ZEN, 2013, B, 2 pages, format A4

MTAS1104-01, MITSUBISHI ASX COMFORT EDITION, 06/2014, D, ref : P 59S0614, 4 pages, format A4

MTAS1105-01, MITSUBISHI ASX DIAMANT EDITION, 08/2015, D, ref : P 59S0815, 8 pages, format A4

MTAS1106-01, MITSUBISHI ASX DIESEL, 02/2018, GB, ref : ASX05217, 32 pages, format A4

MTAS1107-01, MITSUBISHI ASX EDITION, 11/2013, D, ref : P 59S1113, 4 pages, format A4

MTAS1108-01, MITSUBISHI ASX EDITION, 03/2014, D, ref : P 59S0314, 4 pages, format A4

MTAS1109-01, MITSUBISHI ASX EDITION, 02/2018, D, ref : P 59S0218, 8 pages, format A4

MTAS1110-01, MITSUBISHI ASX EDITION 100, 02/2017, D, ref : P 59S0217, 12 pages, format A4

MTAS1111-01, MITSUBISHI ASX EDITION 100, 08/2017, D, ref : P 59S0817, 8 pages, format A4

MTAS1112 MTAS1113 MTAS1114 MTAS1115
MTAS1116 MTAS1117

MTAS1112-01, MITSUBISHI ASX HYAKU EDITION, 2018, CH FRA, 4 pages, format A4
MTAS1112-02, MITSUBISHI ASX HYAKU EDITION, 2018, CH ITA, 4 pages, format A4

MTAS1113-01, MITSUBISHI ASX KLASSIK KOLLEKTION, 05/2015, D, ref : P 59S0515, 8 pages, format A4

MTAS1114-01, MITSUBISHI ASX SPORT, 06/2014, CH FRA, 2 pages, format A4

MTAS1115-01, MITSUBISHI ASX SPORT, 01/2015, CH FRA, 2 pages, format A4

MTAS1116-01, MITSUBISHI ASX SUV-STAR, 03/2016, D, ref : P 59S0316, 8 pages, format A4

MTAS1117-01, MITSUBISHI ASX TOUCH EDITION, 12/2014, B FRA, 6 pages, format 1/2 A4